Premio Francisco Pino de Poesía Experimental

O Centro Francisco Piñeiro e a Fundación Jorge Guillén convocan o VII Premio Francisco Pino de Poesía Experimental.

A obra presentada, de técnica e execución libres, será inédita e non sería premiada ou seleccionada noutros certames de poesía experimental previos ao fallo do presente concurso.
O orixinal da obra presentada aterase ás seguintes características:

Tratarase de poesía non convencional, cuxos conceptos, imaxes, palabras e demais recursos creativos difiran dos usos poéticos tradicionais.
Ten que poder adaptarse á reprodución bidimensional –propia dos sistemas e técnicas das artes gráficas–, nun formato non superior ao A4.
No suposto de ser concibida como unha secuencia, a extensión da obra non poderá superar as 5 páxinas.
A obra presentarase obrigatoriamente co sistema de plica.

O prazo de presentación estará aberto ata o 31 de decembro de 2022. As obras deben remitirse á seguinte dirección postal:
VII Premio Francisco Pino de Poesía Experimental
Fundación Jorge Guillén, Parque Noras de Santa Vitoria 1.
47007 Valladolid España.

Poderá optar cunha soa obra todo creador sen límite de idade, país ou nacionalidade.

Premio, 4.000 euros.
Accésit, 1.000 euros.

https://www.fundacionjorgeguillen.com/noticias.php?id=0000000072Comentarios